Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Punkt Informacji Turystycznej

43-470 Istebna 68

tel/fax +48 33 855 61 58, +48 516 195 614

promocja@istebna.eu

więcej...

Przejdź do strefy mieszkańca
8.04
2022

Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna

Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar dawnego przejścia granicznego Jasnowice w Istebnej

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503) art. 46 pkt 1 art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXXVII/255/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującego obszar dawnego przejścia granicznego Jasnowice w Istebnej.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar dawnego przejścia granicznego Jasnowice w Istebnej w granicach określonych na załączniku graficznym do ww. uchwały, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i  uzasadnieniem, w dniach od 25 kwietnia 2022 r. do 18 maja 2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, pokój numer 205 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Istebna www.istebna.bip.info.pl w zakładce „Planowanie przestrzenne”.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 18 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, pokój numer 100  w godzinach od 13.00 do 15.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2022 r. do Wójta Gminy Istebna w formie papierowej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, takich jak: złożenie wniosku poprzez platformę ePUAP oraz wysłanie na adres urzad@istebna.eu. Składający uwagę może wykorzystać formularz wniosku zamieszczony w BIP przy projekcie planu.

Wnosząc uwagę należy podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a w przypadku jednostki organizacyjnej – nazwę, adres siedziby oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2022 r. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000 albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres urzad@istebna.eu bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Istebna.

 

                                                                                                            Podpisano przez

                                                                                                   Zastępcę Wójta Gminy Istebna

                                                                                                        mgr inż. Łukasz Małysz

 

Załączniki mapowe i tekstowe oraz wniosek, do wyłożenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar dawnego przejścia granicznego Jasnowice w Istebnej oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dostępne do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej pod następującym adresem: https://istebna.bip.info.pl/dokument.php?iddok=8738&idmp=325&r=r

W załączniku klauzula informacyjnaDodał: Łucja Jałowiczor (8468)
 

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SB ND
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: czerwiec

2024/06/1 2024/06/6 2024/06/8 2024/06/9 2024/06/21 2024/06/22 2024/06/29