Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Punkt Informacji Turystycznej

43-470 Istebna 68

tel/fax +48 33 855 61 58, +48 516 195 614

promocja@istebna.eu

więcej...

Przejdź do strefy mieszkańca
19.08
2020

Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

Rodzina i jej tradycja w kulturze Polskiej

w świetle nauczania Św. Jana Pawła II

Pod Patronatem Wójta Gminy Istebna

I. Patronat konkursu

 • Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek

II. Organizatorzy konkursu

 • Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna

w Istebnej 43-470 Istebna 68

III. Cel konkursu

 • Pielęgnowanie pamięci o Św. Janie Pawle II wśród młodego pokolenia
 • Popularyzowanie nauki Św. Jana Pawła II o znaczeniu rodziny i jej tradycji w kulturze polskiej
 • Inspirowanie do rozwijania pasji artystycznych

IV. Tematy Konkursu

1. Konkurs Plastyczny

Zakres tematyczny prac :

- rodzina jako wspólnota życia i miłości

- jako wartość szacunku do życia oraz rodzicielstwa,

- jako cenne źródło korzeni rodzinnych

- rodzina jako potrzeba więzi z Bogiem

V. Uczestnicy konkursu plastycznego – kategorie wiekowe

 • Dzieci w wieku od 3 - 6 lat
 • Dzieci w wieku od 7 – 11 lat
 • Młodzież w wieku od 12 – 16 lat

z miejscowości Istebna, Jaworzynka, Koniaków.

VI. Uczestnictwo w konkursie

 • Jest dobrowolne i bezpłatne
 • Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację warunków regulaminu

VII. Zasady przeprowadzenia konkursu

 • Prace konkursowe muszą być zgodne z tematyką określoną w punkcie IV.
 • Prace plastyczne (obrazy, grafiki, rysunki, plakaty) muszą być zgodne z tematem konkursu, samodzielne, twórcze.

W pracach plastycznych dopuszcza się formy artystyczne: rysunek, malarstwo kredkami, malarstwo akwarelą, pastelami olejnymi i podobnymi technikami.

 • Każdy z uczestników może nadesłać maksymalnie jedną pracę.
 • Przesłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody jej autora na nieodpłatną publikację swojego wizerunku, imienia, nazwiska, wieku, nazwy szkoły, do której uczęszcza oraz na bezterminową, nieodpłatną prezentację swojej pracy podczas wystawy oraz ewentualną publikację pracy w ramach promocji Konkursu na stronach internetowych, w materiałach informacyjnych i w innych materiałach związanych z działalnością Organizatorów.
 • Każda praca powinna zostać opatrzona opisem zawierającym: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasę i szkołę, do której uczęszcza oraz tel. kontaktowy. Opis taki umieścić należy na odwrocie pracy plastycznej.
 • Każda praca powinna być dostarczona z czytelnie wypełnionymi załącznikiem – kartą zgłoszenia.
 • Każda praca powinna być opatrzona opisem: 

  „ Rodzina i jej tradycja w kulturze Polskiej

  w świetle nauczania Św. Jana Pawła II ” 

W przypadku prac dostarczanych pocztą elektroniczną opis umieścić należy w temacie e-maila, natomiast w przypadku osobistego dostarczenia pracy opis znajdować powinien się na kopercie.

 • Każda praca  powinna być dostarczona  na adres e-mail: kultura@istebna.eu

poprzez wcześniejsze jej zeskanowanie lub sporządzenie dobrej jakości fotografii albo dostarczona osobiście do

Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej

43-470 Istebna 68

do dnia 23 września 2020 roku

VIII. Komisja Konkursowa

 • Jury dokona oceny prac plastycznych  zgodnie z regulaminem Konkursu w trzech kategoriach wiekowych:
 • Dzieci w wieku od 3 - 6 lat
 • Dzieci w wieku od 7 – 11 lat
 • Młodzież w wieku od 12 – 16 lat
 • Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

IX. Nagrody

 • Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów Konkursu oraz sponsorów.
 • O terminie i miejscu podsumowania Konkursu połączonym z rozdaniem nagród laureaci Konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie drogą e-mailową lub telefoniczną

X. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursu

Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej informuje, że jest administratorem danych osobowych uczestników konkursu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisemnie na adres Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej w Istebnej lub na adres poczty elektronicznej iod@istebna.eu. Dane osobowe uczestników (zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z warunków określonych w regulaminie konkursu) będą przetwarzane w celu realizacji konkursu. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Informacja o laureatach (imiona, nazwiska) konkursu zostanie podana do wiadomości publicznej (portale, media społecznościowe itp.). W przypadku nagród posiadających wartość finansową dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa. Uczestnikom konkursu przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do poprawiania swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych – tylko przed rozstrzygnięciem konkursu;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 193 Warszawa.

Uczestnictwo w konkursie, a w tym udostępnienie danych Administratorowi jest dobrowolne, przy czym nie podanie danych osobowych uniemożliwia udział w konkursie. Na podstawie udostępnianych danych Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

XI. Postanowienia końcowe

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu.
 • W sytuacjach nieobjętych Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy Konkursu. Od decyzji Organizatorów nie przysługuje odwołanie.
 • Prace plastyczne dostarczone osobiście do siedziby organizatora będzie można odebrać w terminie 14 dni od zakończenia wystawy pokonkursowej.
 • Prace nieodebrane od organizatora w powyżej określonym terminie nie będą podlegały zwrotowi.

Wszelkie informacje na temat konkursów można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej, Istebna 68, e- mail: kultura@istebna.eu, tel. 33 855 62 08

Serdecznie zapraszamy do udziału !!

OrganizatorzyDodał: (7452)
 

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
grudzień 2023
PN WT ŚR CZ PT SB ND
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: grudzień

2023/12/1 2023/12/4 2023/12/10 2023/12/17