Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Punkt Informacji Turystycznej

43-470 Istebna 68

tel/fax +48 33 855 61 58, +48 516 195 614

promocja@istebna.eu

więcej...

Przejdź do strefy mieszkańca
24.06
2019

Konkurs na Koronkę Koniakowską i Beskidzki Haft Krzyżykowy

Fundacja Koronki Koniakowskie serdecznie zaprasza twórców ludowych zajmujących się koronką koniakowską oraz beskidzkim haftem krzyżykowym  w formie tradycyjnej do wzięcia udziału w Konkursie na Koronkę Koniakowską i Beskidzki Haft Krzyżykowy.  Prace należy złożyć osobiście w Centrum Koronki Koniakowskiej w Koniakowie lub w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej w terminie od 10 września 2019 r. do 27 września 2019 r.

 

Regulamin Konkursu na Koronkę Koniakowską i Beskidzki Haft Krzyżykowy 2019

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Koronki Koniakowskie. Konkurs organizowany jest przy współudziale Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku – Białej, Stowarzyszenia Twórców Ludowych – Oddział Beskidzki w Bielsku - Białej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej.

 2. Konkurs swym zasięgiem obejmuje Beskid Śląski.  Ma charakter otwarty i skierowany jest do osób zajmujących się koronką koniakowską oraz beskidzkim haftem krzyżykowym  w formie tradycyjnej.

3. Ideą Konkursu jest poznanie współcześnie powstających wyrobów tradycyjnych sztuki ludowej.

4. Prace złożone na Konkurs zostaną zakodowane i ocenione.

5. Prace nagrodzone i wytypowane przez Organizatora zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej.

§ 2. Cel Konkursu

 1. Pobudzenie inwencji twórczej, utrzymanie wysokiego poziomu artystycznego, zachowanie tradycyjnych wzorów i motywów dwóch dziedzin twórczości charakterystycznych dla Beskidu Śląskiego: koniakowskiej koronki i haftu krzyżykowego.

2. Poznanie oraz kontynuacja tradycji odziedziczonych po przodkach.

3. Zachowanie najcenniejszych wartości kultury ludowej, jej dokumentowanie i archiwizowanie.

4. Integracja twórców ludowych.

5. Popularyzowanie kultury tradycyjnej, edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych.

§ 3. Zasady udziału w Konkursie

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być jedynie osoby, które ukończyły 18 lat.

3. Każdy twórca zobowiązany jest do dostarczenia od trzech do pięciu prac w dowolnej formie wykonanych samodzielnie specjalnie na Konkurs (najmniejsza praca - średnica 30 cm) zaopatrzonych w metryczki z godłem twórcy, równocześnie dołączając kopertę z tym samym znakiem, w której będzie spis prac, karta zgłoszenia z danymi twórcy, cena,  zgoda na ewentualną sprzedaż oraz zgoda na przekazanie jednej z prac na rzecz Organizatora.

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wytypowanie spośród przekazanych prac na konkurs jednej dowolnej, która po zakończonym konkursie i wystawach przejdzie na własność Organizatora. Przekazane prace będą stanowić ekspozycję w Muzeum Koronki Koniakowskiej znajdujące się w Centrum Koronki Koniakowskiej w Koniakowie.

5. Uczestnicy Konkursu zobligowani są do zapoznania się z regulaminem Konkursu. Regulamin Konkursu będzie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz opublikowany na stronie internetowej www.koronkakoniakowska.pl  Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.

§ 4. Miejsce i termin przyjmowania i zwrotu prac

1. Prace należy złożyć osobiście w Centrum Koronki Koniakowskiej w Koniakowie lub w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej w terminie od 10 września 2019 r. do 27 września 2019 r.

2. Po zakończeniu wystaw nastąpi zwrot prac, które będzie można odebrać osobiście w Centrum Koronki Koniakowskiej w Koniakowie i w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej.

                                                                                            § 5. Jury         

1. Prace oceniane będą przez profesjonalne Jury powołane przez Organizatora.

2. Wszelkie decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

§ 6. Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu wystawy pokonkursowej  w listopadzie 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej.

2. Nagrody finansowe, których wysokość określi Organizator, ufunduje Organizator oraz instytucje wspierające ideę Konkursu.

3. Organizatorowi przysługuje prawo do wykorzystania według własnego uznania praw autorskich nagrodzonych prac we wszystkich polach eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 4. Organizatorowi przysługuje prawo niewyłonienia zwycięzcy.

5. Organizator zastrzega sobie prawo pierwokupu wybranych prac.

6. Prace nagrodzone i wytypowane przez Organizatora do ekspozycji prezentowane będą na wystawie w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej oraz w Regionalnym Ośrodku Kultury w Bielsku - Białej w terminie: listopad – grudzień 2019 r.

§ 7. Prawa autorskie

 1. Z chwilą przystąpienia do konkursu, Organizatorowi przysługuje prawo do korzystania z majątkowych praw autorskich zgłoszonych prac, bez dodatkowego wynagrodzenia, we wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności do fotografowania, powielania, publikowania i eksponowania prac konkursowych w celach promocyjnych i popularyzatorskich na wystawach i we wszelkiego rodzaju wydawnictwach własnych oraz w środkach masowego przekazu.

2. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem majątkowych praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 199 r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania Konkursu lub zmiany terminów jego realizacji w razie zaistnienia przyczyn od niego niezależnych.

 2. Wszystkie ewentualne zmiany ogłoszone zostaną na stronie Organizatora.

3. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny.

 4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wyłączone z Konkursu.

 5. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy, przyznania nagrody, umieszczenia danych w materiałach opublikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej oraz funpage’u na portalu społecznościowym Facebook Organizatora, promocji Konkursu lub idei Konkursu.

6. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych wyłącznie dla celów organizacji Konkursu i wystawy, celów promocyjnych oraz wydania przyznanych nagród. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. (Karta zgłoszenia udziału)

 7. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne udostępnienie Fundacji Koronki Koniakowskie wizerunków uwiecznionych na zdjęciach ze spotkania rozstrzygającego Konkurs i nieodpłatne udzielenie Organizatorowi praw w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia – publikacja, prezentacja multimedialna; utrwalania na papierze, na elektronicznych nośnikach informacji (dyskietki, CDROMY, pamięci flash); zwielokrotniania przy zastosowaniu urządzeń reprograficznych, technik drukarskich i komputerowych; wprowadzania do pamięci komputera; publikacji na stronie internetowej  Fundacji oraz na portalu społecznościowym – Facebook.

8. Informacje związane z Konkursem można uzyskać w Centrum Koronki Koniakowskiej pod numerem telefonu: 535 328 291 oraz na stronie Organizatora www.koronkakoniakowska.pl / e-mail: ligockakohut@gmail.com Komisarzem konkursu jest Lucyna Ligocka - Kohut.     Dodał: Oliwia Szotkowska (6769)
 

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SB ND
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: czerwiec

2024/06/1 2024/06/6 2024/06/8 2024/06/9 2024/06/21 2024/06/22 2024/06/29