Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Punkt Informacji Turystycznej

43-470 Istebna 68

tel/fax +48 33 855 61 58, +48 516 195 614

promocja@istebna.eu

więcej...

Przejdź do strefy mieszkańca

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy

Data publikacji: 2018-09-11, 09:12:45

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych przetwarzanych w Urzędzie Gminy jest Wójt Gminy Istebna z siedzibą 43-470 Istebna, Istebna 1000.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:

 • pisemnie na adres: Urząd Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000;

 • na adres poczty elektronicznej: iod@istebna.eu.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 • niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, jako organie samorządu terytorialnego, przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

 • niezbędnych do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy;

 • innych niż wyżej wymienionych, na podstawie wcześniej udzielonej zgody – w zakresie i celu określonym w treści zgody.

ODBIORCY DANYCH

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w w/w celach dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom:

 • organom władzy państwowej i samorządowej w zakresie wymaganym przepisami prawa wynikającym z zadań ustawowych, statutowych, powierzonych Administratorowi;

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy;

 • podmiotom współrealizującym projekty społeczne dofinansowane ze środków zewnętrznych, realizowane przez Urząd Gminy, w zakresie wynikającym ze specyfiki działań objętych finansowaniem.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, wymagany przepisami prawa.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Każda osoba, której dane są przetwarzane w Urzędzie Gminy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które jej dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być:

 • obowiązkiem wynikającym z ustawy – w tej sytuacji niepodanie danych osobowych będzie sankcjonowane przepisami prawa;

 • konieczne do zrealizowania Państwa sprawy – nieudzielenie informacji o danych osobowych może spowodować, że wniosek nie zostanie rozpatrzony;

 • warunkiem zawarcia umowy – niepodanie danych uniemożliwi ewentualne zawarcie umowy.

INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany; administrator nie przewiduje ich profilowania.

 Dodał: (1203)
 
 
 

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: lipiec

2024/07/6 2024/07/7 2024/07/13 2024/07/14 2024/07/27 2024/07/28 2024/07/29