Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
4.02
2021

Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Koniaków

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Istebna Uchwały Nr XLI/324/2018 z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Koniaków.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do w/w projektu planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Istebna 1000, 43-470 Istebna, w terminie do dnia 19 marca 2021 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Ponadto na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Koniaków wraz z prognozą oddziaływania ww. projektu planu na środowisko.

Z niezbędną dokumentacją sprawy, zgromadzoną na tym etapie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. projektu planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Istebna, Istebna 1000, 43-470 Istebna, w godzinach pracy urzędu.

Wnioski i uwagi związane z udziałem społeczeństwa w opracowywaniu ww. projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko mogą być zgłaszane w terminie do dnia 19 marca 2021 r.:

  • w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Istebna, Istebna 1000, 43-470 Istebna,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: urzad@istebna.eu

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Istebna.

Wójt Gminy Istebna

mgr Łucja MichałekDodał: Monika Kukuczka (7753)