Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
7.06
2021

OGŁOSZENIE O WYZNACZENIU TERMINU NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI NA MODERNIZACJĘ ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDOWNICTWIE INDYWIDUALNYM NA ROK 2021

Gmina Istebna informuje o terminie naboru wniosków o udzielenie dotacji na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach „Aktualizacji programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022”.

Regulamin określający zasady udzielania dotacji na rok 2021, wraz z formularzami stanowiącymi załączniki, które są obowiązujące w całym procesie inwestycyjnym, można pobrać ze strony internetowej urzędu: www.istebna.eu lub uzyskać w Urzędzie Gminy Istebna pok. 201, po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty.

NABÓR WNIOSKÓW ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH
OD 1 LIPCA DO 7 LIPCA 2021 r. W GODZINACH PRACY URZĘDU

(zgodnie z regulaminem obowiązuje kolejność złożonych wniosków).

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, zaleca się zachowanie odpowiednich odległości w trakcie składania wniosków, natomiast w procesie informacyjnym preferuje się kontakt za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji elektronicznej, tj. e-mail, e-puap. Informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 33 855 65 00 w. 44.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w wyznaczonym do tego miejscu, znajdującym się w holu przy wejściu do budynku, w godzinach pracy urzędu. Na składanym wniosku zostanie odnotowana data i godzina wpływu oraz numer porządkowy zgodny z kolejnością wpływu.

Lista wnioskodawców będzie sporządzona według kolejności składania wniosków.
W przypadku wniosków złożonych w tym samym dniu, decydować będzie godzina złożenia ww. dokumentu. Informacje na temat listy mieszkańców zakwalifikowanych do zawarcia umowy oraz listy rezerwowej zostaną ogłoszone w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia naboru.

UWAGA

Dotacja dotyczy łącznie 69 wymian węglowego źródła ciepła, niespełniającego wymaganych prawem norm, na ekologiczne i wysokosprawne urządzenia grzewcze:

 • kocioł na biomasę (pellet)50 szt., spełniających wymogi ekoprojektu oraz 5 klasy kotłów w/g kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012;
 • kocioł węglowy (ekogroszek)15 sztuk, spełniających wymogi ekoprojektu oraz 5 klasy kotłów w/g kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012;
 • kocioł na gaz2 szt.;
 • pompa ciepła2 szt.

MONTOWANE KOTŁY MUSZĄ POSIADAĆ KONSTRUKCJĘ UNIEMOŻLIWIAJĄCĄ SPALANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH.

Dotacje przyznawane będą zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie udzielania dotacji celowej w 2021 oraz 2022 roku na modernizację źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach „Aktualizacji programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017 – 2022”.

KOSZTY PODLEGAJĄCE REFUNDACJI NIE MOGĄ ZOSTAĆ PONIESIONE WCZEŚNIEJ NIŻ DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE INWESTYCJI MODERNIZACJI ŹRÓDŁA CIEPŁA, ZAWARTEJ POMIĘDZY GMINĄ ISTEBNA A INWESTOREM.

Wysokość dofinasowania jednostkowego wynosi maksymalnie: 22 000,00 zł dla pompy ciepła, oraz 7 600,00 zł dla pozostałych kotłów bez względu na rodzaj paliwa i jest uzależniona od całkowitych kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Inwestora.

OSTATECZNY TERMIN ZAKOŃCZENIA I ROZLICZENIA REALIZACJI INWESTYCJI PRZYPADA NA 31.10.2021 r.

AKTUALIZACJA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH NABORU WNIOSKÓW
O UDZIELENIE DOTACJI NA MODERNIZACJĘ ŹRÓDŁA CIEPŁA
W BUDOWNICTWIE INDYWIDUALNYM NA ROK 2021

W związku z uwagami przekazanymi przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach w dniu 22 czerwca 2021 r. dotyczącymi konieczności zmiany zapisów uchwały nr XXXV/243/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej w 2021 i 2022 roku na modernizację źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Aktualizacji programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022 przyjętego uchwałą nr XXXV/242/2021 z dnia 27 maja 2021 roku, w zakresie skreślenia w § 1 w ust. 5 załącznika do uchwały wyrazów: „Ponadto jest zameldowana na stałe i zamieszkuje w budynku objętym wnioskiem nieprzerwanie od 3 lat” informujemy, iż niespełnienie przez wnioskodawcę zakwestionowanych wymogów nie będzie skutkować odrzuceniem wniosku.

Po zmianie ww. uchwały definicja INWESTORA otrzyma brzmienie: „Inwestor- Wnioskodawca, osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości albo posiadająca tytuł prawny do realizacji inwestycji na mocy pełnomocnictwa od właściciela/współwłaścicieli nieruchomości, zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, zlokalizowanej na terenie Gminy, która złożyła wniosek oraz pozytywnie przeszła etap weryfikacji, a w przypadku współwłasności, przedłożyła stosowne dokumenty”

 

INFORMACJE NA TEMAT WYNIKÓW NABORÓW WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI CELOWEJ DO WYMIANY KOTŁA

Zgodnie z § 7 ust. 7 Regulaminu udzielania dotacji celowej w 2021 oraz w 2022 roku na modernizację źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Aktualizacji programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017 - 2022, Inwestor po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do Programu zobowiązany jest do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót w Urzędzie (zał. nr 4), oraz dostarczenia oferty Wykonawcy (zał. nr 5), protokołu z inwentaryzacji kotłowni wraz z dokumentacją fotograficzną (zał. nr 6) oraz kosztorysu wykonanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Inwestora z wyszczególnieniem pozycji kosztów kwalifikowalnych, zgodnych z § 3 pkt 5 regulaminu (zakup i montaż nowego źródła ciepła wraz z niezbędną armaturą i osprzętem tj.: czopuch, pompy wymaganej do prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji, zawór trój- / czwór- drogowy, zawory przelotowe i zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, podstawowy osprzęt niezbędny do zainstalowania nowego źródła ciepła i włączenia go do istniejącej instalacji c.o. i c.w.u.).

Na podstawie dostarczonych dokumentów nastąpi podpisanie umowy pomiędzy Inwestorem a Gminą Istebna, określającej warunki finansowania i współpracy stron.

WAŻNE !!!

INFORMACJA DOTYCZĄCA REZYGNACJI INWESTORÓW Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

Ze względu na złożoną w dniu 23 lipca 2021 r. rezygnację z udziału w Programie Inwestorów:

 • wniosek nr 3 – wariant kocioł na biomasę,

 • wniosek nr 41 – wariant kocioł węglowy,

do przyznania dotacji, zgodnie § 4 ust. 11 Regulaminu udzielania dotacji celowej w 2021 i 2022 roku na modernizację źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Aktualizacji programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022 zakwalifikowano kolejnych Inwestorów z listy rezerwowej, według odpowiedniego wariantu:

 • wniosek nr 71 - kocioł na biomasę 5 klasy,

 • wniosek nr 73 - kocioł węglowy 5 klasy.

WAŻNE !!!

INFORMACJA DOTYCZĄCA REZYGNACJI INWESTORÓW Z UDZIAŁU
W PROGRAMIE

Ze względu na złożoną w dniu 2 sierpnia 2021 r. rezygnację z udziału w Programie Inwestorów:

 • wniosek nr 71 – wariant kocioł na biomasę,

do przyznania dotacji, zgodnie § 4 ust. 11 Regulaminu udzielania dotacji celowej w 2021 i 2022 roku na modernizację źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Aktualizacji programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022 zakwalifikowano kolejnego Inwestora z listy rezerwowej, według odpowiedniego wariantu:

 • wniosek nr 74 - kocioł na biomasę 5 klasy.

WAŻNE !!!

INFORMACJA DOTYCZĄCA REZYGNACJI INWESTORÓW Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

Ze względu na złożoną w dniu 25 sierpnia 2021 r. rezygnację z udziału w Programie Inwestora:

 • wniosek nr 49 – wariant kocioł na biomasę,

do przyznania dotacji, zgodnie § 4 ust. 11 Regulaminu udzielania dotacji celowej w 2021 i 2022 roku na modernizację źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Aktualizacji programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022 zakwalifikowano kolejnego Inwestora z listy rezerwowej, według odpowiedniego wariantu:

 • wniosek nr 75 - kocioł na biomasę 5 klasy.

INFORMACJA DOTYCZĄCA REZYGNACJI INWESTORÓW Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

Ze względu na złożoną w dniu 9 września 2021 r. rezygnację z udziału w Programie Inwestora:

 • wniosek nr 75 – wariant kocioł na biomasę,

do przyznania dotacji, zgodnie § 4 ust. 11 Regulaminu udzielania dotacji celowej w 2021 i 2022 roku na modernizację źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Aktualizacji programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022 zakwalifikowano kolejnego Inwestora z listy rezerwowej, według odpowiedniego wariantu:

 • wniosek nr 76 - kocioł na biomasę 5 klasy.

INFORMACJA DOTYCZĄCA REZYGNACJI INWESTORÓW Z UDZIAŁU
W PROGRAMIE

Ze względu na złożoną w dniu 14 września 2021 r. rezygnację z udziału w Programie Inwestora:

 • wniosek nr 63 – wariant kocioł na biomasę,

do przyznania dotacji, zgodnie § 4 ust. 11 Regulaminu udzielania dotacji celowej w 2021 i 2022 roku na modernizację źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Aktualizacji programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022 zakwalifikowano kolejnego Inwestora z listy rezerwowej, według odpowiedniego wariantu:

 • wniosek nr 78 - kocioł na biomasę 5 klasy.Dodał: (7954)