Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
31.01
2022

Nabór do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Istebna na rok szkolny 2022/2023

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA I ODDZAIAŁÓW  PRZEDSZKONYCH PRZY SZKOŁACH 2022/2023

Nabór do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Istebna na rok szkolny 2022/2023

31 stycznia 2022

Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 zostanie przeprowadzona zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 poz.1082.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2019 poz. 1737 ze zm.)

 1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 na wolne miejsca w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Istebna rozpocznie się dnia 1 marca 2022 r., a zakończy dnia 13 kwietnia 2022 r.
 2. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje kandydatów w wieku 3-6 lat zamieszkałych na terenie Gminy Istebna, nie uczęszczających jeszcze do przedszkola lub zmieniających przedszkole.
 3. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice tych dzieci są zobowiązani do złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie od 04 lutego 2022 r. do 18 lutego 2022 r.

I Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego

 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe - tzw. kryteria ustawowe:
 • wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci) – 1 pkt,
 • niepełnosprawność kandydata – 1 pkt,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt.
 1. Na potwierdzenie spełniana przez kandydata kryteriów ustawowych, do wniosku dołącza się następujące dokumenty:
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2021 poz.573)
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2020 poz.821)
 1. Dokumenty wymienione w pkt 2 są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego - zgodnie z art. 76a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz.735) - odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być również składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 2. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu prowadzącego o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 II Drugi etap postępowania rekrutacyjnego - rekrutacja uzupełniająca

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, tzw. kryteria samorządowe.
 2. Kryteria samorządowe określa  Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 28 lutego 2019 r. dostępna pod adresem:  https://istebna.bip.info.pl/dokument.php?iddok=6606&dstr=1&txt=dWNod2HFgmEgbnIgdi8zNi8yMDE5IHJhZHkgZ21pbnkgaXN0ZWJuYQ== Kryteria samorządowe są następujące:
 • Wielodzietność rodziny , samotne wychowywanie kandydata lub objęcie go pieczą zastępczą – 10 pkt
 • Objecie rodziny kandydata nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 10 pkt
 • Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły - 5 pkt
 • Pozostawanie obojga rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej, rolniczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym - 10 pkt
 • Pozostawanie jednego z rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej, rolniczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym - 10 pkt
 • Nieprzyjęcie kandydata w poprzednim roku szkolnym z braku miejsc – 5 pkt
 1. Na potwierdzenie spełniana przez kandydata kryteriów samorządowych, do wniosku dołącza się następujące dokumenty:
 • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem lub o wielodzietności
 • Oświadczenie o nadzorze kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny
 • Oświadczenie o miejscu realizowania obowiązku szkolnego rodzeństwa kandydata
 • Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym
 • Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym
 • Oświadczenie rodzica/ów

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Istebna oraz dzieci w wieku 2,5 lat, mogą być przyjęci do publicznego przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Istebna, jeżeli po przeprowadzeniu drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym. 

Wnioski o przyjęcie do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mogą być składane maksymalnie do trzech wybranych przedszkoli.

                         Kolejność składania wniosków nie ma znaczenia.

Harmonogram naboru do publicznego  przedszkola , oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych Gminy Istebna w roku szkolnym 2022/2023

31 stycznia 2022

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Istebna określa:

 Zarządzenie Nr  0050.12.2022 Wójta Gminy Istebna  z dnia  27 stycznia 2022 r. w sprawie  ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach  podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Istebna. Złącznik Nr 1,  dostępne pod adresem: https://istebna.bip.info.pl/dokument.php?iddok=8615&idmp=359&r=r

Na stronach internetowych szkół będą umieszczone wzory dokumentów do złożenia oraz informacje o sposobach składania tych dokumentów.

 

                                                                                   Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Istebnej

                                                                                                       Danuta KonarzewskaDodał: Łucja Jałowiczor (8355)