Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
14.05
2020

Konkurs Plastyczno-Literacki „Św. Jan Paweł II w 100. rocznicę urodzin”

Wójt Gminy Istebna serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do uczestnictwa w Gminnym Konkursie Plastyczno-Literackim „Św. Jan Paweł II w 100. rocznicę urodzin” .

Celem konkursu jest:

 • Pielęgnowanie pamięci o Św. Janie Pawle II wśród dzieci i młodzieży;
 • Przybliżenie postaci i popularyzowanie nauki św. Jana Pawła II;
 • Inspirowanie do rozwijania pasji artystycznych.

 

Do uczestnictwa w konkursie plastycznym zapraszamy wszystkie dzieci z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa uczęszczające do szkół podstawowych, natomiast konkurs literacki skierowany jest do nieco starszych mieszkańców gminy Istebna – uczniów szkół ponadpodstawowych.

Konkurs polecamy także uwadze wszystkich naszych nauczycieli, a zwłaszcza plastyków, polonistów i katechetów.

 

Regulamin Gminnego Konkursu Plastyczno-Literackiego „Św. Jan Paweł II w 100. rocznicę urodzin”

I. Patronat konkursu

 • Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek

 

II. Organizatorzy konkursu

 • Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej 43-470 Istebna 68

 

III. Cel konkursu

 • Pielęgnowanie pamięci o Św. Janie Pawle II wśród dzieci i młodzieży
 • Przybliżenie postaci i popularyzowanie nauki św. Jana Pawła II
 • Inspirowanie do rozwijania pasji artystycznych

 

IV. Tematy Konkursu

1. Konkurs Plastyczny „ Św. Jan Paweł II w 100 rocznicę urodzin ”

Zakres tematyczny prac: dzieciństwo i młodość Karola Wojtyły, działalność duszpasterska, pontyfikat Jana Pawła II, pielgrzymki do Polski i świata, służba Bogu, Kościołowi i człowiekowi, miejsca kultu.

 

2. Konkurs Literacki „ Św. Jan Paweł II w 100 rocznicę urodzin ”

Zakres tematyczny prac: dzieciństwo i młodość Karola Wojtyły, działalność duszpasterska, dorobek twórczy, pontyfikat, pielgrzymki, służba Bogu, Kościołowi i człowiekowi, a także proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny Jana Pawła II oraz miejsca jego szczególnego kultu.

 

V. Uczestnicy konkursu plastycznego – kategorie wiekowe

 • Uczniowie klas 0 -I
 • Uczniowie klas II-IV
 • Uczniowie klas V- VIII

z miejscowości Istebna, Jaworzynka, Koniaków.

 

VI. Uczestnicy konkursu literackiego

 • Uczniowie, młodzież szkół ponadpodstawowych

z miejscowości Istebna, Jaworzynka, Koniaków

 

VII. Uczestnictwo w konkursie

 • Jest dobrowolne i bezpłatne
 • Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację warunków regulaminu

 

VIII. Zasady przeprowadzenia konkursu

 • Prace konkursowe muszą być zgodne z tematyką określoną w punkcie IV.
 • Prace plastyczne (obrazy, grafiki, rysunki, plakaty) muszą być zgodne z tematem konkursu, samodzielne, twórcze.

W pracach plastycznych dopuszcza się formy artystyczne: rysunek, malarstwo kredkami, malarstwo akwarelą, pastelami olejnymi i podobnymi technikami.

 

 • Prace literackie  muszą być zgodne z tematem konkursu, samodzielne, twórcze.

- Prace literackie powinny być oparte na źródłach informacji o Karolu Wojtyle -Św. Janie Pawle II np. jego zdjęciach, jego wierszach, myślach zapisanych, filmach dokumentalnych, reportażach, czy też wspomnieniach z bliskiego otoczenia. Ważne, by w opracowanym na potrzeby konkursu tekście ukazać to, co w nim było cennego, przyciągającego, za co ludzie go kochali.

 • Każdy z uczestników może nadesłać maksymalnie jedną pracę.
 • Przesłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody jej autora na nieodpłatną publikację swojego wizerunku, imienia, nazwiska, wieku, nazwy szkoły, do której uczęszcza oraz na bezterminową, nieodpłatną prezentację swojej pracy podczas wystawy oraz ewentualną publikację pracy w ramach promocji Konkursu na stronach internetowych, w materiałach informacyjnych i w innych materiałach związanych z działalnością Organizatorów.
 • Każda praca powinna zostać opatrzona opisem zawierającym: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasę i szkołę, do której uczęszcza oraz tel. kontaktowy. Opis taki umieścić należy na odwrocie pracy plastycznej, a w przypadku tekstu literackiego w lewym górnym rogu pierwszej strony.
 • Każda praca powinna być dostarczona z czytelnie wypełnionymi załącznikiem – kartą zgłoszenia.
 • Każda praca powinna być opatrzona opisem:  „  Św. Jan Paweł II w 100. rocznicę urodzin ”

W przypadku prac dostarczanych pocztą elektroniczną opis umieścić należy w temacie e-maila, natomiast w przypadku osobistego dostarczenia pracy opis znajdować powinien się na kopercie.

 

 • Każda praca  powinna być dostarczona  na adres e-mail: kultura@istebna.eu poprzez wcześniejsze jej zeskanowanie lub sporządzenie dobrej jakości fotografii albo dostarczona osobiście do Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej 43-470 Istebna 68

do dnia 28 maja 2020 roku

IX. Komisja Konkursowa

 • Jury dokona oceny prac plastycznych  zgodnie z regulaminem Konkursu w trzech kategoriach wiekowych:

- I kategoria: uczniowie klas „O” - I

- II kategoria: uczniowie klas II-IV szkół podstawowych

- III kategoria: uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych

 • Jury dokona oceny prac literackich uczniów szkół ponadpodstawowych zgodnie z regulaminem Konkursu.
 • Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

 

X. Nagrody

 • Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów Konkursu oraz sponsorów.
 • O terminie i miejscu podsumowania Konkursu połączonym z rozdaniem nagród laureaci Konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie drogą e-mailową.
   

XI. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursu

Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej informuje, że jest administratorem danych osobowych uczestników Konkursu oraz jeżeli zachodzi taka sytuacja to również ich rodziców lub opiekunów prawnych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisemnie na adres Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej w Istebnej lub na adres poczty elektronicznej iod@istebna.eu.

Dane osobowe uczestników Konkursu (zakres i cel przetwarzania danych osobowych wynika z warunków określonych w regulaminie Konkursu) będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu.

Dane osobowe rodziców lub opiekunów prawnych będą przetwarzane w celu zapewnienia zgodności z prawem przetwarzania danych ich podopiecznych.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Informacja o laureatach (imiona, nazwiska) Konkursu zostanie podana do wiadomości publicznej (portale, media społecznościowe itp.).

Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, jego promocji oraz prezentacji prac.

Jeżeli zachodzi taka sytuacja to dane osobowe rodziców lub opiekunów prawnych będą przetwarzane tak długo jak dane ich podopiecznych będących uczestnikami Konkursu.

W przypadku nagród posiadających wartość finansową dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa.

Uczestnikom Konkursu (w przypadku niepełnoletnich uczestników Konkursu ich rodzicom lub opiekunom prawnym)  przysługuje:

 • prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do poprawiania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych– tylko przed rozstrzygnięciem konkursu;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00‑193 Warszawa.

Uczestnictwo w konkursie, a w tym udostępnienie danych Administratorowi jest dobrowolne, przy czym nie podanie danych osobowych uniemożliwia udział w konkursie.

Na podstawie udostępnianych danych Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

XII. Postanowienia końcowe

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu.
 • W sytuacjach nieobjętych Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy Konkursu. Od decyzji Organizatorów nie przysługuje odwołanie.
 • Prace plastyczne dostarczone osobiście do siedziby organizatora będzie można odebrać w terminie 14 dni od zakończenia wystawy pokonkursowej.
 • Prace nieodebrane od organizatora w powyżej określonym terminie nie będą podlegały zwrotowi.

 

Wszelkie informacje na temat konkursów można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej, Istebna 68, e- mail: kultura@istebna.eu, tel. 33 855 62 08

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!!!Dodał: Oliwia Szotkowska (7309)
 

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
styczeń 2023
PN WT ŚR CZ PT SB ND
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: styczeń

2023/01/23 2023/01/29
galeria zdjęć
Biuletyn informacji publicznej - strona zostanie otwarta na nowej karcieBiuletyn informacji publicznej